You need to install flash to view this content!
 


 

Ako darovať 2%

Financovanie

Maják n.o. je spolufinancovaný Košickým samosprávnym krajom (od r. 2007), Trenčianskym samosprávnym krajom (od r. 2012) a Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny (od r. 2018).

Prehľad spolufinancovania v roku 2020
 

Košický samosprávny kraj

Finančný príspevok na prevádzku pre 7 fyzických osôb: 38 035,68 €


 

Trenčiansky samosprávny kraj

Finančný príspevok na jednu FO:  3 314,28 €
 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Finančný príspevok na odkázanosť pre 8 FO: 52 416 €


V roku 2019 sa neziskovej organizácii Maják n.o. podarilo zabezpečiť dostatok finančných prostriedkov potrebných na prevádzku tohto zariadenia.

Na dosiahnutí dobrých finančných výsledkoch a hospodárení mala podstatný vplyv podpora:
 

  • Košického samosprávneho kraja
  • Trenčianskeho samosprávneho kraja
  • Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
  • Združenia rodičov a priateľov HS detí
  • Vlastná oslovovacia akcia darcov v mesiaci december
  • príjem 2% z asignácie dane
  • úspešné projekty
  • darcovia a individuálny sponzori


Všetky financie, ktoré získavame sú použité na skvalitňovanie poskytovaných sociálnych služieb, zveľaďovanie nášho bývania, terapie pre prijímateľov sociálnych služieb, poradenstvo pre personál, školenia v oblasti hluchoslepoty, ako aj nákup špeciálnych pomôcok nevyhnutných na prácu a komunikáciu s takto postihnutými ľuďmi.


Čísla účtov :

  • SK38 1100 0000 0026 2181 4372 hlavný účet
  • SK72 1100 0009 0026 2781 4859 účet zriadený na oslovovacie akcie a dary

 


Download