You need to install flash to view this content!
 


 

Ako darovať 2%

Financovanie

Maják n.o. je spolufinancovaný Košickým a Trenčianskym samosprávnym krajom. Finančný príspevok pozostáva z príspevku na odkázanosť fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby podľa Zákona o sociálnych službách 448/2008 Z.z. a z príspevku na prevádzku. Tieto príspevky sa odvíjajú od počtu zazmluvnených klientov v zariadení.

Košický samosprávny kraj

Finančný príspevok na rok 2016 pre 7 klientov: 50 355,48. Tento príspevok sa člení na:  

a) finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby :   24 739,20€

b) finančný príspevok na prevádzku:    25 616,28€  


Trenčiansky samosprávny kraj


Finančný príspevok na rok 2016 na jedného klienta:  17 537,04 €. Tento príspevok sa člení na:

a) finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby :     3 731,88€

b) finančný príspevok na prevádzku:      13 805,16€  
 

V roku 2016 sa neziskovej organizácii Maják n.o. podarilo zabezpečiť dostatok finančných prostriedkov potrebných na prevádzku tohto zariadenia.

Na dosiahnutí dobrých finančných výsledkoch a hospodárení mala podstatný vplyv podpora:
 

  • Košického samosprávneho kraja
  • Trenčianskeho samosprávneho kraja
  • Združenia rodičov a priateľov HS detí
  • Vlastná oslovovacia akcia darcov v mesiaci december
  • príjem 2% z asignácie dane
  • úspešné projekty
  • darcovia


Všetky financie, ktoré získavame sú použité na skvalitňovanie poskytovaných sociálnych služieb, zveľaďovanie nášho bývania, terapie pre klientov, poradenstvo pre personál, školenia v oblasti hluchoslepoty, ako aj nákup špeciálnych pomôcok nevyhnutných na prácu a komunikáciu s takto postihnutými ľuďmi.

Čísla účtov :

  • SK38 1100 0000 0026 2181 4372 hlavný účet
  • SK72 1100 0009 0026 2781 4859 účet zriadený na oslovovacie akcie s priloženými poštovými poukážkami

 


Download