You need to install flash to view this content!
 


 

Ako darovať 2%

Financovanie

Maják n.o. je spolufinancovaný Košickým samosprávnym krajom (od r. 2007), Trenčianskym samosprávnym krajom (od r. 2012) a Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny (od r. 2018).

Prehľad spolufinancovania v roku 2019
 

Košický samosprávny kraj

Finančný príspevok na prevádzku pre 7 fyzických osôb: 28 682,79€

 • Dotácia „Podpora rozvoja sociálnych služieb v kraji“ : 10 764€


 

Trenčiansky samosprávny kraj

Finančný príspevok na jednu FO:  11 778€
 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Finančný príspevok na odkázanosť pre 8 FO: 48 384€


V roku 2018 sa neziskovej organizácii Maják n.o. podarilo zabezpečiť dostatok finančných prostriedkov potrebných na prevádzku tohto zariadenia.

Na dosiahnutí dobrých finančných výsledkoch a hospodárení mala podstatný vplyv podpora:
 

 • Košického samosprávneho kraja
 • Trenčianskeho samosprávneho kraja
 • Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
 • Združenia rodičov a priateľov HS detí
 • Vlastná oslovovacia akcia darcov v mesiaci december
 • príjem 2% z asignácie dane
 • úspešné projekty
 • darcovia a individuálny sponzori


Všetky financie, ktoré získavame sú použité na skvalitňovanie poskytovaných sociálnych služieb, zveľaďovanie nášho bývania, terapie pre prijímateľov sociálnych služieb, poradenstvo pre personál, školenia v oblasti hluchoslepoty, ako aj nákup špeciálnych pomôcok nevyhnutných na prácu a komunikáciu s takto postihnutými ľuďmi.


Čísla účtov :

 • SK38 1100 0000 0026 2181 4372 hlavný účet
 • SK72 1100 0009 0026 2781 4859 účet zriadený na oslovovacie akcie a dary

 


Download