You need to install flash to view this content!
 


 

Ako darovať 2%

HISTÓRIA

História Majáku sa začala písať v roku 1997, kedy rodičia hluchoslepých detí založili Združenie rodičov a priateľov hluchoslepých detí. Hlavným dôvodom vzniku organizácie bolo zabezpečiť budúcnosť hluchoslepých detí po ukončení špeciálnej školy v Červenici. Začala sa dlhá a náročná cesta rodičov a profesionálov, ktorá trvala 10 rokov.

Príprava a realizácia pilotného projektu bývania pre mladých hluchoslepých ľudí mala niekoľko etáp.

V prvej etape sa skupina ľudí zložená zo zástupcu rodičov a odborníkov zúčastnila študijného pobytu v Perkins School for the Blind v Bostone, USA, kde sa mali možnosť oboznámiť s rôznymi zariadeniami, ktoré poskytujú služby pre hluchoslepých dospelých. Po úspešnej študijnej ceste bol napísaný projekt, v ktorom boli zúročené všetky skúsenosti z pobytu v Bostone.

Ďalšia etapa nastala, keď projekt bol schválený a  Holandská nadácia - Nadácia Socia, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, Nadácia Hilton Perkins International poskytli značnú finančnú časť na kúpu budovy. Na realizáciu projektu bolo potrebných oveľa viac finančných prostriedkov. Preto Združenie rodičov a priateľov HS detí začalo robiť kroky na získavanie peňazí od sponzorov, prostredníctvom európskych grantov (FSR), oslovovacích listov s priloženými poštovými poukážkami. Vďaka týmto zdrojom bola zrealizovaná celá rekonštrukcia budovy do konca roka 2006 a budova bola úspešne skolaudovaná.

Začiatok roka 2007 sa stal významným pre hluchoslepých mladých ľudí a ich rodičov. Naši mladí hluchoslepí ľudia vyleteli zo svojho rodného hniezda. Dostali príležitosť žiť svoj „dospelácky“ život v Maják n.o. Bola to obrovská udalosť pre samotných hluchoslepých, ich rodičov, súrodencov a odborníkov. V tomto roku sme začali svoju činnosť aj vďaka spolufinancovaniu zo strany Košického samosprávneho kraja.
 

Vznik  Maják n.o. podnietila:

  • Absencia špecializovaných služieb pre hluchoslepých dospelých
  • Neexistencia možností ďalšieho vzdelávania, rozvoja, a uplatnenia po dovŕšení dospelosti
  • Potreba vytvorenia rodinného prostredia s možnosťami na individuálnu prácu s prijímateľom sociálnej služby, možnosťami osobnostného rastu prostredníctvom-  špeciálnej komunikácie, individuálneho prístupu vo všetkých oblastiach ľudského života
  • Potreba garantovať hluchoslepým ľuďom odbornú pomoc a podporu v čo najprirodzenejšom prostredí, ktoré najvernejšie imituje rodinné prostredie.
  • Potreba zachovať intimitu a autonómiu prijímateľa sociálnej služby (vytvoriť priestor na vlastnú izbu, vlastné intímne prostredie)
  • Zabezpečiť komunikáciu primeranú a vhodnú pre prijímateľa sociálnej služby  (vychádzajúc zo špecifík daného zdravotného postihnutia)
  • Potreba zachovať čo najužší vzťah s najbližším rodinným prostredí


Download