You need to install flash to view this content!
 


 

Ako darovať 2%

Čo je hluchoslepota

Hluchoslepota je kombinované postihnutie zmyslových orgánov, s častými (možnými) pridruženými mentálnymi dysfunkciami, čo spôsobuje extrémne ťažkosti v oblasti výchovy a  vzdelávania, v pracovnom i spoločenskom živote. V dôsledku tohto postihnutia má jedinec špeciálne potreby, ktoré si vyžadujú špeciálne služby, komunikáciu, pomoc a podporu profesionálne pripravených odborníkov.

Svetová federácia hluchoslepých v októbri 2001 definovala hluchoslepotu ako:

Jedinečné postihnutie spôsobené kombináciou vážneho sluchového a zrakového poškodenia.


Rozlišujeme 4 skupiny hluchoslepých ľudí:

  • osoby s úplnou hluchotou a slepotou

  • osoby nevidiace so zvyškami sluchu

  • osoby nepočujúce so zvyškami zraku

  • osoby slabozraké s nedoslýchavosťou

Poznámka: Ťažké kombinované postihnutie zraku a sluchu znamená, že hluchoslepí ľudia nemôžu automaticky využívať služby pre ľudí so zrakovým postihnutím alebo so sluchovým postihnutím.

Hluchoslepota je najťažšie kombinované postihnutie, aké človek môže mať. Existujú vôbec takí ľudia? Ľudia, ktorí nemajú zrak a sluch? Ľudia, ktorí poznajú iba svet ticha a tmy? Nepočujú, nevidia, nerozprávajú. ÁNO. Sú medzi nami. Sú vzácni a žijú vo vlastnom svete, ktorý my len ťažko spoznávame. Pre nás zdravých ľudí je predstava žiť vo svete tmy a ticha neuveriteľná. Pýtame sa sami seba, čo robia vlastne takí ľudia? Ako žijú? Ako komunikujú? Sú vôbec plnohodnotnými ľuďmi? Ľudia, odborníci, ktorí vedia ako sa komunikuje a pracuje s hluchoslepými ľuďmi, vám odpovedia jedno veľké ÁNO. Sú plnohodnotnými ľuďmi, ktorí žijú vo svete bohatom na vône, dotyky, prežívanie, dôveru k nám zdravým ľuďom. Ich dôvera v nás, zdravých ľudí, je to najdôležitejšie a najkrajšie čo nám môžu dať. Viera v nás, že im budeme rozumieť, vnímať ich potreby, posunky, že im priblížime náš svet, podáme ruku a ukážeme im, aký je svet veľký a krásny. Za túto dôveru nám oni ukážu, aký je ich svet veľký a bohatý na to, čo si my zdraví ľudia ani neuvedomujeme. Čo nevidíme a nepočujeme, aj keď máme zdravé oči a uši.

Hluchoslepý človek dokáže všetko, ale aby sa naučil veci pre nás bežné a samozrejmé, potrebuje oveľa viac času, trpezlivý prístup, pomoc, podporu, vnímavosť, a individuálnu starostlivosť. Taká sa dostáva hluchoslepým deťom z celého Slovenska v Základnej škole internátnej v Červenici, ktorá je jediná svojho druhu na Slovensku. Tam sa deti vzdelávajú do svojich osemnástich rokov. Majú individuálne vzdelávacie plány, vlastného pedagóga a asistenta. Naučia sa samoobslužné práce, rozvíjať motoriku, vnímať jemnosť a krásu umenia. Dostáva sa im plnohodnotný vzdelávací a výchovný proces, ktorým sa učia vnímať a spoznávať náš svet, ktorý nevidia a nepočujú.


Download